روضه‌ی رضوان بود زیباتر از باغ جنان

پـرتو گستـرده‌اش، روشن کند تا بیکران

آن زمینی که رسد نورش به‌ اوج آسمان

"جمکران" است ،  مسجد صاحب زمان

مـدیـریـت سـایــت

بیائید

یـارهم

همـراه هم

غمخـوارهم باشیم

معینی زاده (معین)

09153139299

لحظه شمار غیبت

درسی از نهج البلاغه(5)

 

امام علی (ع) میفرماید :

" أیّها الناس إتّقواالله الّذي . . .  "

ای مردم از خدائی بترسید که اگر سخنی گوئید می شنود و اگر پنهان دارید می داند و برای مرگی آماده شوید که اگر از آن فرار کنید شما را در می یاید و اگر بر جای خود بمانید شما را می گیرد و اگر فراموشش کنید شما را از یاد نبرد! 

( نهج البلاغه، حکمت 203)
 

 

با ارزش تـرین ذکـر

« زندگی سالم و ارزشی »

«...وتَواصَوابالْـحقّ»

دوست گلم سلام

 

امام صادق (ع) فرمود

حُبّ الدُّنْیا رَأسُ کُلِّ خَطیِئَةِ

دنیا دوستی منشأ هرگناه است

 The love of this [material] world is the origin of all vices.

 

امام علی (ع)  فرمود :
خالِطُوا النّاسَ مُخالَطَةً إنْ مِتُّمْ مَعَها بَکَوْا عَلَیکُم، وإنْ عِشْتُم حَنُّوا إلَیکُم.
با مردم آن‌چنان معاشرت كنيد كه اگر بميريد بر مرگ شما اشک ريزند و اگر زنده بمانيد به شما عشق ورزند.

Relate with people in a manner that if you die they will cry upon you and if you be alive they will love you.

 

 

برای فرج دعا کنید

اوقات شرعی مشهدفال لسان الغیب « حافظ »