روضه‌ی رضوان بود زیباتر از باغ جنان

پـرتو گستـرده‌اش، روشن کند تا بیکران

آن زمینی که رسد نورش به‌ اوج آسمان

"جمکران" است ،  مسجد صاحب زمان

مـدیـریـت سـایــت

بیائید

یـارهم

همـراه هم

غمخـوارهم باشیم

معینی زاده (معین)

09153139299

درسی از نهج البلاغه(10)

امام علی (ع) میفرماید :

" لیس الخیرُ أن یکثر مالک و... "

ارزش این نیست که سرمایه و فرزندانت افزون گردند، بلکه ارزش این است که دانشت فراوان گردد و بردباری تو بزرگ مقدار گردد و با عبادت پروردگارت ( دینمداریت ) بر مردمان سرافرازی کنی. اگر کار نیک انجام دادی ، سپاسگزار خداوند باشی و اگر بد کردی از او آمرزش بخواهی!

( نهج البلاغه، حکمت 94 )

 

با ارزش تـرین ذکـر

« زندگی سالم و ارزشی »

«...وتَواصَوابالْـحقّ»

دوست گلم سلام

 

امام صادق (ع) فرمود

حُبّ الدُّنْیا رَأسُ کُلِّ خَطیِئَةِ

دنیا دوستی منشأ هرگناه است

 The love of this [material] world is the origin of all vices.

 

امام علی (ع)  فرمود :
خالِطُوا النّاسَ مُخالَطَةً إنْ مِتُّمْ مَعَها بَکَوْا عَلَیکُم، وإنْ عِشْتُم حَنُّوا إلَیکُم.
با مردم آن‌چنان معاشرت كنيد كه اگر بميريد بر مرگ شما اشک ريزند و اگر زنده بمانيد به شما عشق ورزند.

Relate with people in a manner that if you die they will cry upon you and if you be alive they will love you.

 

 

برای فرج دعا کنید

اوقات شرعی مشهدفال لسان الغیب « حافظ »